VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) vydává obchodní společnost CineStar s.r.o., se sídlem Radlická 3185/1c, Smíchov, 150 00, Praha 5, IČ: 26435675, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 81978.

Společnost CineStar (dále jen „poskytovatel“) provozuje multikina na adresách:

CineStar Hradec Králové, Brněnská 23a, Hradec Králové

CineStar Ostrava, Novinářská 6c, Ostrava

CineStar České Budějovice Čtyři Dvory, Milady Horákové 1498, České Budějovice

CineStar Olomouc, Pražská ul. 255/41, Olomouc

CineStar Plzeň, Písecká 972/1, Plzeň

CineStar Pardubice, Nám. Republiky 1400, Pardubice

CineStar Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 1459, Mladá Boleslav

CineStar Jihlava, Hradební 1/5440, Jihlava

CineStar Liberec, České Mládeže 456, Liberec

CineStar Anděl, Radlická 3179/1E, Praha 5 – Smíchov

CineStar Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 9

CineStar Opava, U Fortny 49/10, Opava

CineStar České Budějovice IGY Centrum, Pražská tř. 1247/24, České Budějovice

(dále jen „provozovna” nebo „multikino”).

 

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele a jeho zákazníků, kterými mohou být fyzické osoby – nepodnikatelé , fyzické osoby – podnikatelé a právnické osoby (všichni dohromady dále jen „Zákazník“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou nepodnikající fyzická osoba, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.) vše v platném znění.

Je-li smluvní stranou podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.) v platném znění. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Odesláním závazné objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Obchodních podmínek a všech jejich součástí platných pro internetový portál www.firmy.cinestar.cz v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. Na tyto podmínky je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání těchto Obchodních podmínek.

Provozovatel se zavazuje na základě uzavření smlouvy doručit objednateli dárkové poukazy určené k uplatnění objednané služby  a objednatel se zavazuje poskytovateli zaplatit smluvní cenu. Objednatel uzavřením smlouvy prohlašuje, že jsou mu známy tyto všeobecné obchodní podmínky a že s nimi bezvýhradně souhlasí.

 

  1. PŘEDMĚT SMLOUVY – OBJEDNÁVKA

Pojmem objednávka se pro tyto Obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon Zákazníka směřujícího vůči poskytovateli s cílem obdržet od něj objednané plnění (dále jen „Objednávka“). Předmětem smlouvy jsou Dárkové poukazy na vstupenky nebo občerstvení do jím provozovaných multikin. Objednávka musí splňovat určité minimální náležitosti a obsahovat určité nezbytné údaje pro řádné vystavení dokladů a rychlé doručení zásilky zákazníkovi.

Zákazníci pro objednávku musí uvést tyto minimální údaje:

– jméno a příjmení objednavatele (název společnosti)

– ulice a číslo popisné, město, poštovní směrovací číslo

– email objednavatele

– telefon

– IČ (v případě fyzické osoby – podnikatelé a právnické osoby)

 

a.) Dárkové poukazy lze objednat těmito způsoby

–  e-mailem přes obchodní oddělení provozovatele na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

– přes objednávkový formulář na webových stránkách provozovatele

 

Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je Poskytovatel oprávněn odmítnout nebo vrátit zákazníkovi k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu.

b.) Místem dodání dárkového poukazu je adresa uvedená objednatelem v jeho objednávce. Poskytovatel neručí za ztrátu nebo zpožděné doručení dárkového poukazu přepravcem.

c.) Za doručení Dárkového poukazu se považuje převzetí poukazu objednatelem nebo oprávněnou osobou uvedenou v objednávce, nebo jinou oprávněnou osobu, která se v době doručení zdržuje na adrese dodání uvedené v objednávce.

d.) Základní doba platnosti standardní poukázky je 6 měsíců, Gold Class poukázky 12 měsíců od data objednání a je vyznačena na každé poukázce. V případě vypršení platnosti poukazu zaniká nárok držitele poukazu na plnění bez jakékoli náhrady škody.

e.) Nákup poukázky je závazný. Po zakoupení poukázky nelze provádět storno, měnit platnost nebo typ poukázky.

 

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se dohodly na ceně dárkového poukazu, která je uvedena v objednávce. Platný ceník poukázek je uveřejněn na internetové stránce poskytovatele www.firmy.cinestar.cz. Ceny poukázek jsou uvedeny včetně DPH.

 

Zaplacením smluvní ceny se rozumí uhrazení celé kupní ceny ve prospěch poskytovatele. Po zaplacení celé kupní ceny bude objednateli vystaven a doručen řádný daňový doklad.

 

  1. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

a.) Poskytovatel je povinen zajistit vyčerpání dárkového poukazu objednatelem nebo oprávněnou osobou v dohodnutém termínu platnosti.

b.) Reklamace je objednatel povinen uplatnit u poskytovatele písemně bez zbytečného odkladu a nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení dárkového poukazu.

  1. c) Poskytovatel použije veškeré osobní údaje jemu poskytnuté v objednávce výhradně pro účely plnění této smlouvy.

d.) Zprostředkovatel nepoužije poskytnuté osobní údaje žádným třetím stranám, pokud to nebude nezbytné pro účely plnění předmětu této smlouvy.

e.) Objednatel i oprávněný držitel dárkového poukazu souhlasí s použitím jeho osobních kontaktních údajů k direct marketingovým aktivitám zprostředkovatele, ve kterých bude zprostředkovatel informovat o svých reklamních aktivitách a aktuálních nabídkách.

f.) Svůj souhlas s uchováváním a zpracováním osobních údajů může Objednatel i oprávněný držitel dárkového poukazu kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo tuto skutečnost oznámí poskytovateli telefonicky na čísle 233 10 10 82.

 

  1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé straně nejpozději 5 dnů po vzniku skutečnosti, na základě které je možné od této smlouvy odstoupit.

a.) Objednatel může od smlouvy odstoupit:

1.) Z důvodu porušení povinností poskytovatele stanovených touto smlouvou.

2.) Na základě občanského zákoníku – Spotřebitelské smlouvy – část I., hlava pátá par.53 odstavec 7 a to do 14 dnů, pokud již nenastalo plnění smluvního vztahu.

b.) Poskytovatel může od smlouvy odstoupit:

1.) Z důvodu porušení povinností objednatele nebo oprávněného držitele dárkového poukazu stanovených touto smlouvou bez náhrady škody.

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a.) Další vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem, neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí platnými příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku České republiky.

b.) Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 31.1.2019